Տեղի ունեցավ <<Ուրարտու>> համալսարանի հայցորդ Լիլիթ Մելիքյանի <<Սոցիալ-հոգեբանական գործոնները երկրորդ լեզվի ուսումնառության գործընթացում. քուվեյթական օրինակով թեմայով նախապաշտպանությունը: