Բակալավրի կրթական ծրագրով

<<Հոգեբանություն>> և

<<Սոցիալական աշխատանք>>

մասնագիտությունների

ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն.

 2016թ.: